Maldives Agricultural Products

ދިވެހި ދަނޑުވެރިންގެ އުފެއްދުންތައް

Dhivehi Dhaduveriya | ދިވެހި ދަނޑުވެރިޔާ

Vision.
Promoting Safe production & consumption of agricultural products.
ދަނޑުވެރިކަމުގެ ރައްކާތެރި އުފެއްދުންތައް އުފެއްދުމާއި ބޭނުންކުރުން ޕްރޮމޯޓްކުރުން
Mission.
Promoting Good Agricultural Practices (GAP) certified & organic produce in Maldives for better health and environment friendly farming.
ސިއްޙަތާއި ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުރުމަށް ރަގަޅު ދަނޑުވެރިކަމުގެ އާދަތަކުގެ (ގެޕް) ސެޓިފައިޑް އުފެއްދުން ތަކާއި އޯގަނިކް ދަނޑުވެރިކަން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޕްރޮމޯޓްކުރަން މަސައްކަތްކުރުން
Product screenshot